Πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το 1ο ΕΚ Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα: Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2017 2018

Σκοπός της Δράσης

H Δράση Erasmus 2017-2018 αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στο πρόγραμμα

Ωφέλη

Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενισχύεται η συνέργεια και διασύνδεση των δομών της τυπικής, άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προωθείται η αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στις περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

Σύντομη περιγραφή δράσεων

«Κατάρτιση σε Εφαρμογές Ψηφιακής Σήμανσης Σε Χώρους Παροχής Υγείας» με κωδ. 2017-1-EL01-KA102-036030» Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ροές, με 18 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς για κάθε ροή, μια για Αγγλία (1/12-15/12) και μια προς Πορτογαλία (4/12- 18/12).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *