Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι που επιζητούν μια θέση με προοπτική στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα, μέσα από τα προσφερόμενα αναλυτικά προγράμματα, περαιτέρω σπουδών πρέπει να μελετήσουν τις προοπτικές που τους προσφέρουν οι ειδικότητες του συγκεκριμένου τομέα.
Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί, τακτικοί και να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Επιπλέον, οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι, συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα τεχνικής φύσεως.
Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι σε θέση και μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε:
 • βιομηχανία ή βιοτεχνία συναρμολόγησης Η/Υ,
 • τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων,
 • τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ,
 • υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου,
 • καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων,
 • σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων,
 • εκτελεί τη διαδικασία εγκατάστασης (SET-UP) των μερών του Η/Υ,
Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι να:
Α. συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων:
 • επιλέγει τα κατάλληλα δομικά στοιχεία για τη συναρμολόγηση ενός Η/Υ και συναρμολογεί τα μέρη του Η/Υ,
 • εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα,
 • κατανοεί και εκτελεί με ακρίβεια τις οδηγίες του κατασκευαστή ή προϊσταμένου του για την τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών, εγκαθιστά σκληρούς δίσκους , οδηγούς CD- ROM, κλπ.,
 • εγκαθιστά κάρτες επέκτασης (γραφικών – ήχου, κ.λπ.),
 • συνδέει περιφερειακά του Η/Υ (οθόνη, εκτυπωτή, Fax, modem, skanner, κ.λπ.), δηλώνει περιφερειακές συσκευές στο υπολογιστικό σύστημα και εγκαθιστά τους απαραίτητους οδηγούς, συνδέει όργανα μέτρησης & καταγραφής στον ΗΥ. Εγκαθιστά ΗΥ στο χώρο εργασίας ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών ρεύματος και των γραμμών δεδομένων,
 • εγκαθιστά κάρτες δικτύου και modem.
 • θέτει σε λειτουργία και ελέγχει τον Η/Υ ή το δίκτυο που εγκατέστησε. Εκτελεί διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου του υλικού και πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους,
 • συνδέει τους υπολογιστές σε δίκτυο, ελέγχοντας πρώτα την καταλληλότητα των γραμμών μετάδοσης δεδομένων, την καταλληλότητα του τύπου modem και των καρτών δικτύου,
 • ενημερώνει τον πελάτη για τον τρόπο χρήσης του Η/Υ ή του Δικτύου.
Β. εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών:
 • Επιλέγει τα απαραίτητα καλώδια για την εγκατάσταση των δικτύων και τα κατάλληλα στοιχεία σύνδεσης με τους Η/Υ και τους τερματικούς.
 • Τοποθετεί σωστά τις καλωδιώσεις στα σωστά μήκη και με τους κατάλληλους τερματισμούς και μετά κάνει ομαδοποίηση σε ειδικά προστατευμένους χώρους.
 • Συνδέει τις καλωδιώσεις δομημένα στους κατανεμητές σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
 • Ελέγχει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις τους.
Γ. προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων:
 • προβαίνει σε έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης.
 • αποκαθιστά βλάβες που έχουν εντοπισθεί.
 • εισηγείται την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή αναλώσιμων υλικών.
 • πραγματοποιεί περιοδικά συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών ή του προϊσταμένου του και αντικαθιστά τα αναλώσιμα υλικά.
 • αποθηκεύει αναλώσιμα, υλικά, ανταλλακτικά.
Δ. κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, υποστήριξη χρηστών):
 • εγκαθιστά το λειτουργικό σύστημα του Η/Υ, τους οδηγούς των περιφερειακών ή το λειτουργικό σύστημα του Δικτύου (Διαμορφώνει ”δικαιώματα” στο Δίκτυο, εγκαθιστά εφαρμογές δικτύου κλπ.),
 • εκτελεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα προγράμματα ώστε να ανταποκρίνονται αποδοτικότερα στο περιβάλλον εργασίας και ελέγχει την καλή συμπεριφορά τους στις συνθήκες εργασίας,
 • προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές των προγραμμάτων όταν γίνεται τροποποίηση του περιβάλλοντος ή αλλαγή δικαιωμάτων χρηστών,
 • ενημερώνει τους χρήστες για τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού περιβάλλοντος του συστήματος και τις ρυθμίσεις που έκανε.
Ε. χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα.

Comments are closed.